FANDOMĐiều Thứ Nhất:
Giáo Đạo Viện là tổ chức hoạt động vì mục đích hòa bình, phát triển, ngoài ra còn có trách nhiệm giữ vững quyền chi phối Cực Đông; là tổ chức có quyền lực tối cao tại nơi nó đặt trụ sở.

Điều Thứ Tư:
Đại diện của các Giáo Đạo Viện gồm 2 người, Tổng Trưởng, đứng đầu về quân sự, và Hội Trưởng Hội Học Sinh, đứng đầu về chính trị. Đứng dưới họ là Liên Hiệp Tổng Trưởng và Hội Học Sinh.

Điều Thứ Chín:
Nếu xảy ra vấn đề trong Giáo Đạo Viện và liên Giáo Đạo Viện, chỉ có Học Sinh mới được đứng ra giải quyết với nhau.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.