FANDOM


Lưu ý, đây chỉ là trang cập nhật về tiến độ dịch của các chương đang tiến hành. Nếu muốn đăng kí tham gia dịch thuật, vui lòng liên lạc với trưởng nhóm dịch.

Tên tập Tình trạng Dịch giả
Tập 1 Hoàn thành

Gingi1412 (Mở đầu + Phần 1 -> 8 chương 1)

YUGI-OH510 (Phần 9 -> 17 chương 1)

ShindoYura (chương 2,3, phần kết)

Tập 2 Hoàn thành

ShindoYura (Mở đầu + Phần 1 -> 6 chương 1)

YUGI-OH510 (Phần còn lại)

Tập 3 Hoàn thành YUGI-OH510
Tập 4 Đang tiến hành Izumikyouka
Tập 5 Đang tiến hành YUGI-OH510
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11