FANDOM


“Sao không giết nó đi cho rồi?”

Haruaki đề nghị nghe như đùa giỡn để dồn tôi vào đường cùng.


► Xem lại Tập 1 - Lần thứ 8000♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lần thứ 9999